แต่งตั้งราชการแทนปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด