ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด เรื่อง นโยบายไม่รับของ (No Gift Policy)

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด