ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนพาณิชย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖