ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖