ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด