ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖