ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส