ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด