การจัดตั้งศุนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด