เเต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด