เรื่อง รายงานผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปิงบประมาณ ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด