คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด ที่ ๒๖๘/๒๕๖๖ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด