วันส้วมโลก “สุขาสะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย อายุขัยยั่งยืน”

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด