๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด