โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

🗣️ประชาสัมพันธ์
📌ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (กรณีที่มีการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ซึ่งใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรสวัสดิการฯ )
📍ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ข้อ 7 (2) กำหนดให้ต้องใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุประกอบการยื่นคำขอตามประกาศกระทรวงฯ
📍ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป กระทรวงการคลังจะมีการยกเลิกการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามโครงการฯ ปี 2560 และปี 2561 โดยเปลี่ยนมาใช้ข้อมูลผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ปี 2565 ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ
📍ทั้งนี้ ในขั้นตอนการรับคำขอฯ หน่วยงานที่รับเรื่องสามารถตรวจสอบว่าผู้สูงอายุที่เสียชีวิต ได้รับสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ ผ่านทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (https://register-welfare.mof.go.th/welfare-customer-web/...) เพื่อใช้เป็นหลักฐานแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หากผู้สูงอายุผ่านการยืนยันตัวตน ดังภาพที่ปรากฏ จะถือว่าผู้สูงอายุที่เสียชีวิตได้รับสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งนี้กรมกิจการผู้สูงอายุจะมีหนังสือชี้แจงแนวทางไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป(")
📌หมายเหตุ : ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตและออกใบมรณบัตรภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 จะยังคงใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการยื่นคำขอได้ ไปอีก 6 เดือน ตามที่ประกาศฯ กำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด