การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19)

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

📌ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19) สายพันธ์ุ JN.1
📍📍ให้ตรวจ ATK เมื่อป่วยหรือมีอาการทางเดินหายใจ ไข้ ไอ เจ็บคอ หากผลเป็นบวกให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่อใกล้ชิดผู้อื่น หลีกใกล้ชิดผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำ และสถานที่มีคนจำนวนมาก หากอาการมากขึ้นเช่น เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ให้รีบไปพบแพทย์ทันที📌📌

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด