องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด ตามช่องทางการตอบ แบบ วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด