การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด