แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด