ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด