ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2559 - 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด