ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด