เชิญผู้ที่อยู่ในข่ายชำระเงินภาษีประจำปี 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด