ประกาศจำนวนสมัยประชุม ปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด