ขอเชิญ ผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษีประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด