นัดประชุมสภา อบต โละจูด สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด