แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด