สรุปผลการประเมินความพืงพอใจของผู้รับบริการ ด้านงานให้บริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด