สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านงานให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง