สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านงานให้บริการ สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด