ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด เรื่อง รายงานผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด