Home

เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ

 

         วันที่​ 5 กรฎาคม 2566​ เวลา​ 09.30 น. นายซู​ล​กี​ฟรี​ เ​จ๊ะ​มา​มะ​ นายก​องค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​โละ​จูด​ มอบหมายให้​นาย​มาหา​มะ​ดน​นียา​ บิน​อู​เซ็ง​ ​รองนายก​ เข้าร่วมเป็นประธานเปิด โครงการชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยโรคติดต่ออย่างยั่งยืน รพ.สต.บ้านนูโร๊ะ ประจำปี 2566 ซึ่ง รพ.สต. บ้านนูโร๊ะเป็นผุ้ดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนูโร๊ะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.โละจูด

เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ
       
      วันที่​ 4 กรฎาคม 2566​ เวลา​ 13:30​ น.นายซู​ล​กี​ฟรี​ เ​จ๊ะ​มา​มะ​ นายก​องค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​โละ​จูด​ มอบหมายให้​นาย​มาหา​มะ​ดน​นียา​ บิน​อู​เซ็ง​ ​รองนายก​ เข้าร่วมเป็นประธานเปิด โครงการ อย. น้อย ใส่ใจสุขภาพ ซึ่ง รพ.สต. สูแกเป็นผุ้ดำเนินโครงการ อย.น้อยใส่ใจสุขภาพ ณ ห้องประชุมอนามัยสูแก โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.โละจูด